PRINCE2

PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment versie 2) is een gestructureerde methode voor projectmanagement die is gebaseerd op succesvolle praktijkervaringen (zogenaamde best-practices).

De eerste versie genaamd PRINCE was primair bedoeld voor ICT-projecten. PRINCE2 geïntroduceerd in 1996 is echter algemener toepasbaar, en wordt voor meer dan puur ICT-projecten gebruikt.

PRINCE2 2009, gepresenteerd in juni 2009, schenkt meer aandacht aan de rol van de opdrachtgever en andere stuurgroepleden.

Doel van PRINCE2

Het doel van PRINCE2 is vrij simpel: het succesvol laten verlopen van een project. Om deze reden heeft de PRINCE2-manual als ondertitel: Managen van succesvolle projecten.

PRINCE2 werkt via een aantal spelregels met als doel het succesvol beëindigen van een project. Succes van een project kan worden uitgelegd als het opleveren van dat wat afgesproken is. Maar PRINCE2 gaat hierin verder, want de methode houdt ook rekening met het verschijnsel dat vereisten en wensen tijdens een project kunnen wijzigen.

Kenmerken van PRINCE2

De projectmanagementmethode PRINCE2 heeft een aantal specifieke kenmerken:

 • Hecht veel belang aan betrokkenheid met de gebruikers
 • Helpt bij de interactie met de omgeving
 • Zorgt voor draagvlak van de belanghebbenden
 • Legt de focus op de rechtvaardiging van het project en de risico’s
 • Beschrijft het proces dat gevolgd dient te worden tijdens het project van begin tot einde
 • Is een checklist voor de diverse communicatie-interfaces
 • Is een gestructureerde en logische wijze van het managen van een project


Bron: Wat is PRINCE2?

Projectmanagement uitvoeren volgens PRINCE2 betekent vaak een organisatie- en cultuuromslag. Het betekent verantwoordelijkheid nemen op de juiste plaats, elkaar aanspreken op deze verantwoordelijkheden en transparant handelen.

PRINCE2 2009

Half juni 2009 is de geactualiseerde opvolger van PRINCE2 daterend uit 2005 gepresenteerd. De methode gaat nu een stap verder in de onderlinge afstemming van de methodieken voor portfolio-, programma- en projectmanagement en voor risico- en servicemanagement.

De aanpassingen in PRINCE2 2009 liggen vooral op het terrein van indeling en terminologie. De uitgangspunten van de methode blijven gehandhaafd: het steeds actualiseren en toetsen van de zakelijke rechtvaardiging van het project, een heldere rolverdeling en het sturen bij afwijkingen.

De geactualiseerde versie schenkt meer aandacht aan de rol van de opdrachtgever en andere stuurgroepleden. Bovendien biedt de nieuwe versie meer hulp en ideeën bij toepassing in projecten van uiteenlopende complexiteit.

Waarom PRINCE2 gebruiken?

Waarom PRINCE2?

PRINCE2 legt de link tussen lijnorganisatie en projecten en biedt organisaties zo de mogelijkheid om zakelijke en projectmatige risico’s beter en effectiever te beheersen. De methode biedt een gemeenschappelijke taal voor alle deelnemers aan een project. PRINCE2 zorgt voor een heldere rolverdeling met verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen een project en concentreert zich op wie wat wanneer moet doen. De methode biedt een handvat voor:

 • een beheerste start, uitvoering en afsluiting door middel van onder andere de stuurgroepbesluiten;
 • regelmatige toetsing van de geactualiseerde businesscase en daarmee expliciete besluitvorming om al dan niet door te gaan met het project bij faseovergangen;
 • regelmatige controle op de voortgang ten opzichte van de planning en het effect ervan op de businesscase bij faseovergangen;
 • flexibele beslissingspunten omdat de fasen door de stuurgroep in overleg met de projectmanager kunnen worden vastgesteld;
 • de betrokkenheid van het management op de juiste momenten gedurende het project door een duidelijke rolverdeling met bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • terughoudendheid bij het geven van tussentijdse sturing; sturing is volgens PRINCE2 alleen nodig bij afwijkingen van het plan (Management by Exception);
 • goede communicatiekanalen tussen het project, projectmanagement, en de rest van de organisatie, door de heldere rolverdeling en duidelijke rapportagelijnen;
 • goede borging van de belangen en verantwoordelijkheden. Deze borging wordt expliciet toegewezen aan personen buiten de projectorganisatie. Hierdoor wordt met een extra paar ogen toegezien op het project.

Bron: Prince2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 of PINO

Het gevaar bestaat echter dat de projectmethode wordt gebruikt om zich achter te verschuilen. Vaak worden enkele essentiële elementen achterwege gelaten, maar blijft het label PRINCE2 gehandhaafd. In dit geval heeft men voor zo'n afgeslankte methode de komisch klinkende Angelsaksische afkorting PINO bedacht: Prince In Name Only.

Bron: http://muppet.wikia.com/wiki/Pino_Through_the_Years

Door het introduceren van principes (of richtlijnen) in PRINCE2 2009 wordt getracht om PINO methodes tegen te gaan.

Het uitgangspunt van PRINCE2 editie 2009 is, dat projecten conform PRINCE2 worden uitgevoerd als een organisatie de beschreven principes geborgd heeft in haar (project) organisatie. Hiermee stapt PRINCE2 af van haar 'dwingende' karakter naar het werken 'in de geest van', dat meer aansluit op de hedendaagse praktijk. En terecht, want dit zijn de krachtige elementen van PRINCE2 en zullen (hopelijk) het begrip PINO op de achtergrond doen verdwijnen en succesvol projectmanagement stimuleren.

Bron: http://www.ultracomp.nl/fileadmin/filelist/Downloads/Artikelen/Prince_2_prince2009.pdf

PINO in actie bij gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft Prince2 ingevoerd als standaardmethodiek voor het beheren van ict-projecten. Alleen houdt bijna niemand van het ambtelijk apparaat zich aan deze standaard. […] Dat blijkt uit het rapport 'Foutmelding in beeld' van de Rotterdamse Rekenkamer over de inrichting van de ict-huishouding bij de gemeente.

[…] Dat begint al op het niveau van het projectmanagement. Projecten blijken bijvoorbeeld te zijn gestart zonder dat er van hogerhand officieel groen licht is gegeven (via een door Prince2 verplicht gestelde projectbrief). Verder ontbreken er kwalitatief goede business cases met duidelijke nulmetingen en kosten/baten-analyses.

De rekenkamer kraakt tevens kritische noten over de inrichting van de projectorganisaties die niet conform de voorgestelde Prince2-rollen en -taken plaatsvindt. Vooral de rol van 'senior user' (de uiteindelijke gebruiker van een systeem) is niet opgenomen. Bovendien bestaat er nauwelijks toezicht op de beslissingen van projectmanagers (meestal ingehuurd) die ook nog eens vaak tussentijds wisselden. De Prince2-regels voor toezicht, kennisborging en projectafsluiting werden ook hier met voeten getreden

[…] Verder valt het de waakhond op dat de stuurgroep een afwachtende houding inneemt tegenover concernbrede projecten en geen duidelijke changemanagementprocedure hanteert, zoals Prince2 voorschrijft. Ook laat de stuurgroep regelmatig aanbevelingen van de adviesgroep ICT links liggen, vooral als het gaat om kritische opmerkingen over de haalbaarheid van projecten.

Bron: Gemeente Rotterdam faalt met Prince2, 14-10-2009

Vraag of opmerking

Colofon

Algemene informatie

Citaten
Deze site bevat naast eigen materiaal ook tekst- en beeldcitaten.

Cookies
eQTeam maakt gebruik van cookies om u een optimaal gebruiksgemak te bezorgen op onze website en om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit. De daarmee verzamelde gegevens worden door ons niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Indien u onze pagina's bezoekt, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met de plaatsing van cookies op uw device.

Aanbevolen websites

Onze website
Deze site is gebouwd op basis van een aangepaste en uitgebreide versie van DokuWiki. De layout is responsive, modern vormgegeven, en goed leesbaar op de meeste devices.