Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:content:kb:scope_02:gartners_biplatform_definition_2010 [2015/05/27 13:04] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +/*live*/
 +====== Gartner'​s BI-platform definitie ======
  
 +<WRAP left round ms>
 +Als toonaangevend onderzoeksbureau brengt Gartner elk jaar het //magische kwadrant voor Business Intelligence Platformen//​ uit. Aan de hand van een door hen gedefinieerde meetlat wordt bepaald in hoeverre Business Intelligence pakketaanbieders voldoen aan **ability to execute** en **completeness of vision**.\\
 +\\
 +Gartner definieert een BI platform als een software platform dat gebruikers in staat stelt om applicaties te bouwen die organisaties helpen om de bedrijfsvoering te leren kennen, te begrijpen en te optimaliseren. Er worden 3 functionaliteitscategorieën onderkend: integratie, informatieverschaffing en analyse. \\
 +\\
 +Onder de categorie **Integratie** vallen de onderdelen //BI infrastructuur//,​ //​Metagegevensbeheer//,​ //​Ontwikkel-tools//​ en  //​samenwerking//​. \\
 +\\
 +De categorie **Informatieverschaffing** bevat de onderdelen //​Rapportering//,​ //​Dashboard//,​ //Ad hoc query//, //Microsoft Office integratie//,​ en //​Zoekopdracht-gebaseerde BI//. \\
 +\\
 +Als laatste worden in de categorie **Analyse** de onderdelen //OLAP//, //​Interactieve visualisatie//,​ //​Voorspellingsmodellen en data mining// en //​Scorecards//​ geschaard.
 +
 +</​WRAP>​
 +====== Definitie op 13 onderdelen en in 3 categorieën ======
 +
 +BI platformen stellen gebruikers is staat om applicaties te bouwen die organisaties helpen om hun bedrijfsvoering te leren kennen, te begrijpen en te optimaliseren.
 +Gartner definieert een BI platform als een software platform dat 13 functies levert. Deze functies zijn georganiseerd in 3 functionaliteitscategorieën:​ integratie, informatieverschaffing en analyse. In 2009 hebben de grote aanbieders zich met name gefocust op het verbeteren van de integratie van BI platform-componenten om hiermee de vele door hen aangekochte tools onderling beter te laten samenwerken. Informatieverschaffing blijft een centraal aandachtspunt van de meeste BI projecten van tegenwoordig,​ maar we zien een toenemende vraag naar tools die een eenvoudigere en meer intuïtieve analyse mogelijk maken om hiermee nieuwe inzichten te ontdekken. De Gartner definitie van een "BI platform"​ is grotendeels identiek aan voorgaande jaren, maar dit jaar is een 13e functionaliteit toegevoegd voor "​zoekopdracht-gebaseerde BI".
 +
 +(Vertaald en geïnterpreteerd uit onderstaande bron.)
 +
 +
 +====== Categorie: Integratie ======
 +
 +  * BI infrastructuur - Alle tools dienen dezelfde modulen te gebruiken voor beveiliging,​ metadata, beheer, portal integratie, objectmodel en query engine. Tevens moeten deze dezelfde look-and-feel hebben.
 +  *Metagegevensbeheer - Niet alleen moeten alle tools gebruik maken van dezelfde metagegevens,​ maar tevens moet het pakket functionaliteit bieden om op uniforme wijze metagegevensobjecten te zoeken, verzamelen, opslaan, hergebruiken en publiceren. Met metagegevensobjecten worden objecten bedoeld als dimensies, hierarchieën,​ meetwaarden,​ prestatie-metrieken en rapportage-layout-objecten.
 +  * Ontwikkeltools - Het BI platform dient een set van programmatische tools en een visuele ontwikkelomgeving te bieden, gekoppeld met een software-ontwikkelingskit voor het creëren van BI applicaties,​ voor het integreren hiervan in een bedrijfsproces en/of het embedden hiervan in een andere applicatie. Het BI platform moet tevens ontwikkelaars in staat stellen om BI applicaties te bouwen zonder code te schrijven maar door gebruik te maken van wizard-achtige componenten voor een grafisch assemblageproces. De ontwikkelomgeving dient ook Web services te ondersteunen via welke gebruikelijke taken als agenderen, verspreiden,​ beheren en controleren,​ kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zou de BI applicatie gebeurtenissen of taken aan specifieke gebruikers moeten kunnen toekennen en monitoren, gebaseerd op voorgedefinieerde bedrijfsregels. Vaak wordt de functionaliteit geboden door te integreren met een aparte portal of workflow tool.
 +  * Samenwerking - Deze functionaliteit stelt BI gebruikers in staat om informatie te delen en bespreken alsmede hierarchieën en metrieken te beheren via samenwerkingsprogrammatuur,​ analytisch metagegevensmanagement en sociale software.
 +
 +(Vertaald en geïnterpreteerd uit onderstaande bron.)
 +
 +
 +/*
 +  * BI infrastructure — All tools in the platform should use the same security, metadata, administration,​ portal integration,​ object model and query engine, and should share the same look and feel.
 +  * Metadata management — Not only should all tools leverage the same metadata, but the offering should provide a robust way to search, capture, store, reuse and publish metadata objects such as dimensions, hierarchies,​ measures, performance metrics and report layout objects.
 +  * Development tools — The BI platform should provide a set of programmatic development tools and a visual development environment,​ coupled with a software developer'​s kit for creating BI applications,​ for integrating them into a business process and/or embedding them in another application. The BI platform should also enable developers to build BI applications without coding by using wizard-like components for a graphical assembly process. The development environment should also support Web services in performing common tasks such as scheduling, delivering, administering and managing. In addition, the BI application should assign and track events or tasks allotted to specific users, based on predefined business rules. Often, this capability is delivered by integrating with a separate portal or workflow tool.
 +  * Collaboration — This capability enables BI users to share and discuss information and/or manage hierarchies and metrics via discussion threads, chat and annotations either embedded in the application or through integration with collaboration,​ analytical master data management (MDM) and social software.
 +*/
 +====== Categorie: Informatieverschaffing ======
 +
 +  * Rapportering - Dit verschaft de mogelijkheid om geformateerde en interactieve (ofwel geparameteriseerde) rapporten te creëren met een in hoge mate schaalbare distributie en met een agenderingsfunctionaliteit. Daarnaast dienen BI-platformen een breed scala aan rapportagevormen te bieden (bijv. financiële en operationele vormen alsmede prestatie dashboards) en moet het mogelijk zijn voor gebruikers om toegang te verkrijgen vanaf mobiele apparaten tot de geleverde content met volledig interactieve functionaliteit.
 +  * Dashboard - Als subset van Rapportering levert deze functionaliteit de mogelijkheid om formele, web-based rapporten te publiceren met een intuïtieve en interactieve grafische layout, inclusief draaiknoppen,​ metertjes, schuivers, aanvinkboxjes en verkeerslichten. Deze grafische overzichten geven de status van de prestatie-indicator aan vergeleken met een doel- of richtwaarde. Meer en meer worden dashboards gebruikt om real-time data uit operationele applicaties weer te geven.
 +  * Ad hoc query - Deze functionaliteit stelt gebruikers in staat om hun eigen spontane gegevensopvragingen te doen om hiermee een rapport te creëren zonder daarvoor de IT afdeling te hoeven raadplegen. ​ Dit betekent voorts dat de tools een robuuste semantische laag moeten bieden zodat gebruikers door beschikbare databronnen kunnen navigeren. Deze tools moeten tevens een analyse-functionaliteit bieden die gebruikers toestaat om BI inhoud te benaderen en analyseren zonder gekoppeld te hoeven zijn aan een server-based BI applicatie. Tot slot dienen deze tools beheers- en auditing-functies voor queries te bieden om ervoor te zorgen dat database-opvragingen een goede doorlooptijd kennen.
 +  * Microsoft Office integratie - In bepaalde gevallen worden BI platformen gebruikt als tussenlaag om BI taken te beheren, te beveiligen en uit te voeren, maar wordt Microsoft Office (en specifiek Excel) gebruikt als BI client applicatie. In deze gevallen is het van groot belang dat de BI aanbieder integratiemogelijkheden met Microsoft Office biedt, inclusief ondersteuning voor documentformaten,​ fomules, het verversen van gegevens, en draaitabellen. Geavanceerde integratie heeft met name betrekking op het "​locken"​ van cellen en op terugschrijf functionaliteit naar de database.
 +  * Zoekopdracht-gebaseerde BI - Maakt gebruik van een zoekindex om zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevensbronnen te benaderen en vertaalt de verkregen gegevens naar een classificeringsstructuur van dimensies en meetwaarden (vaak gebruik makend van de semantische BI laag) die gebruikers eenvoudig kunnen navigeren en doorzoeken met een zoekmachine (=Google-achtige) interface.
 +
 +(Vertaald en geïnterpreteerd uit onderstaande bron.)
 +
 +/*
 +  * Reporting — Reporting provides the ability to create formatted and interactive reports (parameterized) with highly scalable distribution and scheduling capabilities. In addition, BI platform vendors should handle a wide array of reporting styles (for example, financial, operational and performance dashboards) and should enable users to access and fully interact with BI content delivered to mobile devices.
 +  * Dashboards — This subset of reporting includes the ability to publish formal, Web-based reports with intuitive interactive displays of information,​ including dials, gauges, sliders, check boxes and traffic lights. These displays indicate the state of the performance metric compared with a goal or target value. Increasingly,​ dashboards are used to disseminate real-time data from operational applications.
 +  * Ad hoc query — This capability enables users to ask their own questions of the data, without relying on IT to create a report. In particular, the tools must have a robust semantic layer to allow users to navigate available data sources. These tools should include a disconnected analysis capability that enables users to access BI content and analyze data remotely without being connected to a server-based BI application. In addition, these tools should offer query governance and auditing capabilities to ensure that queries perform well.
 +  * Microsoft Office integration — In some cases, BI platforms are used as a middle tier to manage, secure and execute BI tasks, but Microsoft Office (particularly Excel) acts as the BI client. In these cases, it is vital that the BI vendor provides integration with Microsoft Office, including support for document formats, formulas, data "​refresh"​ and pivot tables. Advanced integration includes cell locking and write-back.
 +  * Search-based BI — Applies a search index to both structured and unstructured data sources and maps them into a classification structure of dimensions and measures (often leveraging the BI semantic layer) that users can easily navigate and explore using a search (Google-like) interface.
 +*/
 +====== Categorie: Analyse ======
 +
 +  * OLAP - Dit stelt gebruikers in staat om gegevens te analyseren met zeer hoge query-doorlooptijden en dito rekensnelheden om op deze wijze "​slicing and dicing"​ te kunnen doen op datasets. Deze functionaliteit kan worden toegepast op een veelheid aan opslagstructuren,​ zoals relationele,​ multi-dimensionale en in-memory vormen.
 +  * Interactieve visualisatie - Dit verschaft de mogelijkheid om verscheidene aspecten van de gegevens op een efficiëntere wijze te tonen door het gebruik van interactieve afbeeldingen en grafieken in plaats van rijen en kolommen. Na verloop van tijd zal interactieve visualisatie meer mogelijkheden bieden dan "​slicing and dicing"​ voor meer proces georiënteerde BI projecten, waarbij alle belanghebbenden beter in staat zullen zijn om de workflow te begrijpen door deze visueel te presenteren.
 +  * Voorspellingsmodellen en data mining - Deze functionaliteit stelt organisaties in staat om categorische variabelen te classificeren en continue variabelen te schatten door gebruikmaking van geavanceerde wiskundige technieken. BI ontwikkelaars kunnen modellen voorts eenvoudig integreren in BI rapportages,​ dashboards en analyses.
 +  * Scorecards - Gaan een stap verder dan dashboards doordat de metrieken worden afgezet op een strategische kaart die kritische prestatie-indicatoren (kpi'​s) vergelijkt met strategische doelen. Scorecard-metrieken dienen te worden gekoppeld aan gerelateerde rapporten en informatie om verdere analyse mogelijk te maken. Een scorecard impliceert het gebruik van een prestatie management methodologie zoals Six Sigma of een balance scorecard framework.
 +
 +Bron: Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, Rita L. Sallam, Bill Hostmann, James Richardson, Andreas Bitterer, 29 januari 2010. Vertaald en geïnterpreteerd door drs. John Geerlings.
 +
 +/*  * OLAP — This enables end users to analyze data with extremely fast query and calculation performance,​ enabling a style of analysis known as "​slicing and dicing."​ This capability could span a variety of storage architectures,​ such as relational, multidimensional and in-memory.
 +  * Interactive visualization — This gives the ability to display numerous aspects of the data more efficiently by using interactive pictures and charts, instead of rows and columns. Over time, advanced visualization will go beyond just slicing and dicing data to include more process-driven BI projects, allowing all stakeholders to better understand the workflow through a visual representation.
 +  * Predictive modeling and data mining — This capability enables organizations to classify categorical variables and to estimate continuous variables using advanced mathematical techniques. BI developers are able to integrate models easily into BI reports, dashboards and analysis.
 +  * Scorecards — These take the metrics displayed in a dashboard a step further by applying them to a strategy map that aligns key performance indicators with a strategic objective. Scorecard metrics should be linked to related reports and information to perform further analysis. A scorecard implies the use of a performance management methodology such as Six Sigma or a balanced scorecard framework.
 +*/
 +
 +
 +/* In dit artikel wordt ook veel gesproken over pure-play vendors. Dit zijn in dit geval bedrijven die uitsluitend BI producten verkopen, zie:
 +http://​www.investopedia.com/​terms/​p/​pureplay.asp
 +A company devoted to one line of business.
 +Een andere definitie is:
 +http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Pure_play
 +In e-business terms, a pure play is an organization that originated and does business purely through the internet; they have no physical store (brick and mortar) where customers can shop.
 +*/
 +
 +====== Vraag of opmerking ======
 +[[nl:​composite:​contact|Ik heb een vraag of opmerking over de informatie op deze pagina.]]